Skip to content

Tiedote: Soluno-vaihdepalvelu muuttuu Dstnyksi/ Meddelande: Solunos växelstjänst ändras till Dstny

Tiedote

Länsilinkki Oy:n käyttämä Soluno-vaihdepalvelu muuttaa nimeään. Uudeksi nimeksi tulee Dstny, joka astuu voimaan ja käyttöön 30.6.2022 alkaen.

Nimenmuutos näkyy käytännössä brändinimen muuttumisena eri palveluissamme ja kana-vissamme, sekä brändin yleisilmeen päivittymisenä sovelluksiin. Olemassa olevien asiak-kaiden ei tarvitse tehdä muutoksia. Kun saatte päivitysilmoituksen, päivittäkää Softphone- tai mobiilisovellus, kuten normaalisti ja uusi ilme astuu voimaan.

Soluno BC on ollut Pohjoismaiden johtava Telepo-järjestelmän toimittaja. Kesällä 2021 Destiny Group osti Telepon Miteliltä ja Soluno BC:ltä. Tämän hankinnan myötä, Destinystä tuli Euroopan johtava pilvipaikkojen toimittaja. Telepon alustan ja Solunon UCaaS-mallin omis-tamalla Destinyllä on nyt voimaa ja kykyä kehittää enemmän ominaisuuksia ja nopeampi tapa tuoda se loppukäyttäjille.

Meddelande

Den Soluno-växeltjänst som används av Länsilinkki Oy byter namn. Det nya namnet blir Dstny, som träder i kraft den 30 juni 2022.

I praktiken återspeglas namnbytet i en förändring av varumärket i våra olika tjänster och kanaler, samt en uppdatering av varumärkets helhetssyn på applikationer. Befintliga kun-der behöver inte göra ändringar. När du får uppdateringsmeddelandet uppdaterar du din softphone eller mobilapplikation som vanligt och det nya utseendet träder i kraft.

Soluno BC har varit den ledande leverantören av Telepo i Norden. Sommaren 2021 förvär-vade Destiny Group Telepo från Mitel och Soluno BC. Med detta förvärv blev Destiny Euro-pas ledande leverantör av molnsajter. Destiny som äger Telepo plattformen och Solunos UCaaS-modell har nu kraften och förmågan att utveckla fler funktioner och ett snabbare sätt att föra det till slutanvändare.


Lisätietoja/ Mer information
Länsilinkin asiakaspalvelu,
asiakaspalvelu@lansilinkki.fi
Puh. +358 800 50600