Siirry sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE


GDPR EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispäivä: 6.5.2020


Rekisterinpitäjä: Länsilinkki Oy
Y-tunnus: 0853251-1
Osoite: Mustionkatu 8, 20750 Turku
Sähköposti: westlink@westlink.fi

Yhteyshenkilö Nimi: Noora Jaakkola
Puh: 050-5459986
SP: noora.jaakkola@westlink.fi

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käytetään Länsilinkki Oy:n asiakassuhteiden
tarkoitus ja oikeusperuste hoitamiseen, yhteydenpitoon ja laskutukseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen sopimus sekä rekisterinpitäjän
oikeutettu etu pitää yhteyttä asiakkaisiin tarjottaviin palveluihin ja asiakassuhteeseen liittyen sekä laskuttaa
asiakkaita tarjottavista palveluista. Rekisteröidyt henkilöt Länsilinkki Oy:n asiakkaat.

Rekisteröidyt tiedot

Asiakkaalta kerättävät tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot kuten yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen yhteyshenkilön nimi, yrityksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään asiakasyrityksestä. Tietojen säännönmukaiset Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja voidaan kuitenkin luovutukset luovuttaa muun muassa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön niin velvoittaessa.


Tietojen siirto EU/ETA:n Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.
ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen Asiakasrekisterin henkilötietoihin on pääsy nimetyillä periaatteet henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa. Tietokannat on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla.Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatun tarkoituksen täyttämiseksi. Rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä tiedot poistetaan pysyvästi rekisteristä.


Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, jos tieto on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, kun se perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).


Oikeuksien käyttäminen

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tai kielto tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.


Muutokset

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Rekisteröityjen on suositeltavaa tarkistaa tietosuojaselosteen sisältö säännöllisesti.